เรียนคอมกับครูหญิง

เทคโนโลยี ม.2

  - การสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์
  - เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  - อินเทอร์เน็ต